Stredná odborná škola obchodu a služieb
1958 - 2018

Plán organizačného zabezpečenia záverečnej skúšky

I. Úvodné informácie

Organizáciu záverečnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru a splnil povinnosť minimálnej účasti na vyučovaní odborného výcviku.
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť.
Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne, najmä z dôvodu sezónnych prác.

II. Základné údaje o končiacich triedach

Učebný odbor: 2487 H autoopravár
Zameranie:01 autoopravár - mechanik
Trieda:III. A
Počet žiakov:7
Triedny učiteľ:Mgr. Ľubica Prokajová

P.č. Meno Priezvisko

Učebný odbor: 2964 H cukrár
Trieda:III. C
Počet žiakov:6
Triedny učiteľ:Mgr. Ľubica Prokajová

P.č. Meno Priezvisko
Učebný odbor: 2982 F potravinárska výroba
Trieda:II. E
Počet žiakov:2
Triedny učiteľ:p. Alena Kaufmanová

P.č. Meno Priezvisko
  III. Termíny záverečnej skúšky - plánované

  Kód odboru:2487 H
  Učebný odbor:Autoopravár
  Trieda:III. A
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:13.,14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019


  Kód odboru:2964 H
  Učebný odbor:Cukrár
  Trieda:III. C
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:13.,14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019


  Kód odboru:2982 F
  Učebný odbor:Potravinárska výroba
  Trieda:II. E
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:13.,14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019

  IV. Personálne zabezpečenie záverečnej skúšky - predbežne

  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2487 H autoopravár Stáli členovia:

  Predseda:
  Podpredseda:
  Triedny učiteľ:
  Delegovaný zástupca:
  Skúšajúci - písomnáčasť
  Skúšajúci - praktická časť:
  Skúšajúci - ústna časť:

  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2964 H cukrár Stáli členovia:

  Predseda:
  Podpredseda:
  Triedny učiteľ:
  Delegovaný zástupca:
  Skúšajúci - písomná časť:
  Skúšajúci - praktická časť:
  Skúšajúci - ústna časť:

  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2982 F potravinárska výroba Stáli členovia:

  Predseda:
  Podpredseda:
  Triedny učiteľ:
  Delegovaný zástupca:
  Skúšajúci - písomná časť: 
  Skúšajúci - praktická časť:
  Skúšajúci - ústna časť: